Obchodné podmienky v znení platnom a účinnom od 15. júna 2016

(ďalej len „Obchodné podmienky“)

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Identifikácia predávajúceho:

DOWNTOWN s.r.o. so sídlom Fibichova 13, 040 01 Košice – Juh IČO: 50 149 849, IČ DPH: SK2120192580, DIČ: 2120192580. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel: Sro, vložka č.: 38506/V (ďalej len „predávajúci“) Kontakt: Tel.: +421948876080, e-mail: info@tlakers.sk (ďalej len „kontakt“) Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK09 0900 0000 0051 0873 6186 BIC: GIBASKBX (ďalej len „bankové spojenie“)

1.2. Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky tovary predávané predávajúcim prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.tlakers.sk.

1.3. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. Objednávka

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v stave a akosti, ktorú si kupujúci objednal, a to v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, rešpektujúc právne a technické normy a predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.

2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

2.3 Objednávka je pre kupujúceho záväzná momentom jej odoslania predávajúcemu, tým nie je dotknuté právo kupujúceho na zrušenie objednávky bez udania dôvodu pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

3. Potvrdenie a zrušenie objednávky

3.1 Potvrdenie objednávky kupujúcemu zašle predávajúci e-mailom. Predávajúci potvrdí objednávku e-mailom po obdržaní platby do 48 hodín v prípade využitia služby bankový prevod, alebo 24-pay. V prípade využitia služby dobierka predávajúci potvrdí objednávku e-mailom do 24 hodín,Prílohou každej objednávky bude aj formulár pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

3.2 Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu zrušiť svoju objednávku pred jej potvrdením zo strany predávajúceho kedykoľvek, a to e-mailom; po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho má kupujúci toto právo ešte v lehote 24 hodín od jej potvrdenia predávajúcim.

3.3 Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho v prípade, ak:

a) nebudú zo strany kupujúceho riadne vyplnené všetky požadované údaje,

b) nebude objednaný tovar dlhodobo k dispozícií u predávajúceho, o dlhodobej nedostupnosti tovaru sa predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho e-mailom,

c) kupujúci, ktorý si zvolil spôsob platby – bankový prevod – nezaplatil za ním objednaný tovar v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci expeduje naskladnený a objednaný tovar v lehote 2 pracovných dní:

a) odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak bol kupujúcim zvolený spôsob platby – na dobierku,

b) odo dňa pripísania platby za objednaný tovar v prospech bankového spojenia predávajúceho podľa bodu 1.1. Obchodných podmienok, ak bol kupujúcim zvolený spôsob platby – bankový prevod.

4.2.   Všetok objednaný tovar bude expedovaný zo Slovenskej republiky. Preprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou alebo kuriérom (Predávajúci využíva služby dopravcu – Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35 834 498). Dodacia doba je maximálne 7 pracovných dní od odoslania tovaru. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom zo strany predávajúceho.

4.3 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. Zásielkovou službou, alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. Zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.

5. Platobné podmienky

5.1 Cena tovaru je vždy uvedená v celkovej hodnote bez DPH a v celkovej hodnote s DPH pri tom ktorom tovare na webovom sídle predávajúceho. Predávajúci je platcom DPH. K cene tovaru sa vždy pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia a aktuálna sadzba DPH.

5.2.   Tovar je možné uhradiť:

a)      bankovým prevodom v prospech bankového spojenia predávajúceho podľa bodu 1.1. Obchodných podmienok,

b)      s využitím platobnej služby 24pay.,

c)      na dobierku v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu.

5.3 Pri objednávke nad 70 € je poštovné vždy zadarmo (ďalej len „bezplatné poštovné“), a to na celom území Slovenskej republiky. Bezplatné poštovné sa nevzťahuje na prípad, keď dôjde k čiastočnému zrušeniu objednávky a zostatková hodnota objednávky už nedosahuje hodnotu podľa prvej vety.

6. Ochrana osobných údajov

6.1 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke (tu treba dať link na tie osobné údaje)

6.2 Web predávajúceho, na ktorom je umiestnený jeho on-line obchod používa súbory cookie na poskytovanie služieb, prispôsobenie reklám a analýzu prenosov. Informácie o tom, ako používate tento web, sa zdieľajú s Googlom. Používaním tohto webu vyjadruje každý jeho návštevník svoj súhlas s používaním súborov cookie.

7. Reklamačný poriadok

7.1

Lehota na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať ním objednaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká.

7.2

Zásady reklamácie

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

7.3

Miesto a spôsob reklamácie

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených a viditeľných vadách do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru informovať predávajúceho (ďalej len „Oznámenie o vadách“). Oznámenie o vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-emailom na info@tlakers.sk) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru a to bez odkladne od prejavenia sa vady alebo telefonicky na čísle +421948876080. Oznámenie o vadách musí obsahovať zistené vady – kupujúci musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné Oznámenie o vadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho jeho doručením na adresu: DOWNTOWN s.r.o., Fibichova 13, 040 01 Košice – Juh.

7.4

Prílohy reklamácie

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní tovaru, ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie (obsahujúc stručný popis vád tovaru).

7.5

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

7.6

Výluka z reklamácie

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak si kupujúci poškodenie tovaru spôsobil sám,

b) ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel,

c) pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,

d) ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,

e) ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou,

f) ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený,

g) ak presnosť natlačenia vzoru na látke nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, keďže každý produkt predávajúceho je jedinečným originálom.

7.7

Postup predávajúceho po prijatí reklamácie

Po prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu prijatia reklamácie, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.8

Práva spotrebiteľa

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

7.9.

Postup pri vykonaní reklamácie spôsobu platby s využitým platobného systému 24pay

Kupujúci uplatňuje reklamáciu spôsobu platby s využitým platobného systému 24pay u predávajúceho, ktorému musí poskytnúť všetky potrebné údaje a potrebnú súčinnosť. Následne predávajúci poskytne údaje získané od kupujúceho spoločnosti 24-pay s.r.o. a to za účelom šetrenia a overenia oprávnenosti reklamácie. Následne bude spoločnosť 24-pay s.r.o. informovať predávajúceho bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania. Následne predávajúci prerokuje s kupujúcim výsledok reklamačného konania. Na postup pri reklamácií spôsobu platby s využitím platobného systému 24pay sa uplatní Reklamačný poriadok uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti 24-pay s.r.o., ktorý je dostupný na webovej adrese: https://www.24-pay.sk/wp-content/uploads/24-pay_VOP.pdf.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.2 V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, jeho právo na výmenu tovaru alebo opravu, resp. právo na primeranú zľavu z ceny tovaru zaniká.

8.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo e-mailom, a to s uvedením čísla objednávky a dátumom nákupu tovaru. Za týmto účelom môže kupujúci využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci doručí kupujúcemu ako prílohu potvrdenia objednávky e-mailom.

8.4 Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný mu doručený tovar odoslať späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny odoslaním vyplneného formulára odstúpenie od zmluvy e-mailom na adresu predávajúceho, pričom predávajúcemu vzniká od momentu doručenia tohto odstúpenia od zmluvy povinnosť vrátenia zaplatenej kúpnej ceny v prospech kupujúceho; za týmto účelom plynie predávajúcemu 14 dňová lehota počnúc od momentu doručenia odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2 Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

9.3 Za účelom alternatívneho riešenie sporov môže kupujúci využiť nasledovnú platformu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR: www.mhsr.sk.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, kontakt:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. Č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547

10.2 Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného alebo poštovného uvedenú v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný, pokiaľ tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak.

10.3 Všetky zmeny týchto Obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Obchodných podmienok.

10.4 Tieto Obchodné podmienky boli vydané predávajúcim a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 24. mája 2018.


Hore